Loding..........
  
 

 

  การเกษตรและชีววิทยา -> พฤกษศาสตร์พื้นบ้าน ศาสตร์แห่งภูมิปัญญาท้องถิ่น
 

 

0.00 ฿ชื่อเรื่อง พฤกษศาสตร์พื้นบ้าน ศาสตร์แห่งภูมิปัญญาท้องถิ่น
ผู้แต่ง องค์การสวนพฤกษศาสตร์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สำนักพิมพ์ Publisher
ประเภทหนังสือ Offline eBooks
หมวดหนังสือ การเกษตรและชีววิทยา
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ 00009038
จำนวนหน้า 244 หน้า
รายละเอียด การจัดทำหนังสือ พฤกษศาสตร์พื้นบ้าน ศาสตร์แห่งภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นการรวบรวม
ความรู้ต่างๆ ที่ผู้เขียนได้รวบรวมมาตลอดชีวิตการทำงานในฐานะอาจารย์ผู้สอนวิชาพฤกษศาสตร์
ในชั้นเรียนระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งในระหว่างการสอนในชั้นเรียนนั้น ได้มีการออกภาคสนามเพื่อสำรวจพรรณพฤกษชาติในพื้นที่ทั้งใกล้และไกลจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งได้แก่
พื้นที่ในแถบภาคเหนือตอนบน และเนื่องจากในพื้นที่ภาคเหนือหลายๆ แห่ง เป็นที่อยู่อาศัยของ
กล่มุ ชาติพันธุ์เผ่าต่างๆ ที่ได้อพยพมาตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนอย่เู ป็นจำนวนมาก อันแสดงถึงจุดเด่นของพื้นที่ ในภาคเหนือของประเทศไทย ในวาระต่างๆ ที่ได้สำรวจและท่องเที่ยวพื้นที่อื่นๆ นอกจากภาคเหนือ ผู้เขียนยังได้จดจำและบันทึกภูมิความรู้ต่างๆ ที่สื่อถึงภูมิปัญญาทางพฤกษศาสตร์พื้นบ้านโดยแท้ และประสบการณ์ต่างๆ เหล่านี้ คือที่มาของหนังสือเล่มนี้...

รูปแบบเอกสาร

   ราคา    0.00 บาท
   ISBN    9786163164483
   ขนาดไฟล์     11.698 mb
   การพิมพ์    ไม่ได้
   การคัดลอก    ไม่ได้
   การยืม    ไม่ได้
   เวอร์ชันซอฟแวร์ (Windows)    2ebook Reader 3.0.0.0 ขึ้นไป
   ระบบปฏิบัติการ    Windows | iOS | Android

 
   *การอ่านหนังสือจำเป็นต้องใช้โปรแกรม 2ebook Reader ดาวน์โหลดที่นี่
 


store.2ebook.com

Comment