Loding..........
  
 

 

  ธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการจัดการ -> การจัดทำงบกระแสเงินสด งบกระแสเงินสดรวม
 

 

299.00 ฿ชื่อเรื่อง การจัดทำงบกระแสเงินสด งบกระแสเงินสดรวม
ผู้แต่ง วรศักดิ์ ทุมมานนท์
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ธรรมนิติ
ประเภทหนังสือ Offline eBooks
หมวดหนังสือ ธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการจัดการ
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ 00008876
จำนวนหน้า 284 หน้า
รายละเอียด บกระแสเงินสดถือเป็นข้อมูลที่สำคัญสุดในงบการเงิน นอกจากนี้ ยังถือเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินที่สมบูรณ์ของกิจการที่จัดทำบัญชีโดยใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (TFRS for PAES) โดยการจัดทำงบกระแสเงินสดจะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 เรื่อง งบกระแสเงินสด (ปรับปรุง 2562)

หนังสือเล่มนี้เขียนขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ ประกอบด้วยประเด็นการจัดประเภทรายการในงบกระแสเงินสด พร้อมยกตัวอย่างประกอบความเข้าใจข้อกำหนดต่างๆ เพื่อเสริมสร้างการสื่อสารในรายงานทางการเงินให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และเป็นแนวทางให้นักบัญชี และผู้ประกอบการนำไปปฏิบัติใช้ได้ถูกต้อง...

รูปแบบเอกสาร

   ราคา    299.00 บาท
   ISBN    9786163022226
   ขนาดไฟล์     10.794 mb
   การพิมพ์    ไม่ได้
   การคัดลอก    ไม่ได้
   การยืม    ไม่ได้
   เวอร์ชันซอฟแวร์ (Windows)    2ebook Reader 3.0.0.0 ขึ้นไป
   ระบบปฏิบัติการ    Windows | iOS | Android

 
   *การอ่านหนังสือจำเป็นต้องใช้โปรแกรม 2ebook Reader ดาวน์โหลดที่นี่
 


store.2ebook.com

Comment