Loding..........
  
 

 

  กฎหมาย -> รวมพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ๑๐ ฉบับ พร้อมหัวข้อเรื่องมาตราสำคัญ ฉบับสมบูรณ์
 

 

379.00 ฿ชื่อเรื่อง รวมพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ๑๐ ฉบับ พร้อมหัวข้อเรื่องมาตราสำคัญ ฉบับสมบูรณ์
ผู้แต่ง บุญร่วม เทียมจันทร์ กับ ศรัญญา วิชชาธรรม
สำนักพิมพ์ บริษัทอินส์พัล
ประเภทหนังสือ Offline eBooks
หมวดหนังสือ กฎหมาย
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ 00008579
จำนวนหน้า 536 หน้า
รายละเอียด รวมพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ๑๐ ฉบับ ครบถ้วนในเล่มเดียว ประกอบด้วย (๑) พ.ร.ป. ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ (๒) พ.ร.ป. ว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๑ (๓) พ.ร.ป. ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๐ (๔) พ.ร.ป. ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๑) (๕) พ.ร.ป. ว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑ (๖) พ.ร.ป. ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่ง ทางการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ (๗) พ.ร.ป. ว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๐ (๘) พ.ร.ป. ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ (๙) พ.ร.ป. ว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๑ (๑๐) พ.ร.ป. ว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ สำหรับใช้ในการอ้างอิง สืบค้น การทำงานด้านกฎหมาย ด้านการเมือง ประกอบการเรียน การสอน และการสอบต่างๆ เหมาะสำหรับนิสิต นักศึกษา นักกฎหมาย ผู้ที่งานเกี่ยวข้องกับกฎหมาย นักการเมืองทั้งหลาย และผู้ที่จะต้องสอบคัดเลือกแข่งขันเข้ารับราชการในองค์กรต่างๆ รวมถึงประชาชนผู้สนใจทั่วไป...

รูปแบบเอกสาร

   ราคา    379.00 บาท
   ISBN    9786163811714
   ขนาดไฟล์     5.759 mb
   การพิมพ์    ไม่ได้
   การคัดลอก    ไม่ได้
   การยืม    ไม่ได้
   เวอร์ชันซอฟแวร์ (Windows)    2ebook Reader 3.0.0.0 ขึ้นไป
   ระบบปฏิบัติการ    Windows | iOS | Android

 
   *การอ่านหนังสือจำเป็นต้องใช้โปรแกรม 2ebook Reader ดาวน์โหลดที่นี่
 


store.2ebook.com

Comment