Loding..........
  
 

 

  เทคโนโลยี วิศวกรรม อุตสาหกรรม -> วิศวกรรมโทรคมนาคมเบื้องต้น
 

 

220.00 ฿ชื่อเรื่อง วิศวกรรมโทรคมนาคมเบื้องต้น
ผู้แต่ง วิรุณศักดิ์ สันติเพ็ชร์
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประเภทหนังสือ Offline eBooks
หมวดหนังสือ เทคโนโลยี วิศวกรรม อุตสาหกรรม
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ 00006220
จำนวนหน้า 274 หน้า
รายละเอียด วิศวกรรมโทรคมนาคมเบื้องต้น มีเนื้อหาประกอบด้วยความรู้พื้นฐานจากหลายรายวิชา ในสาขาไฟฟ้าสื่อสาร ได้แก่ การสื่อสารแอนะล็อก การสื่อสารดิจิทัล การสื่อสารไร้สาย การสื่อสารข้อมูลและโครงข่าย การสื่อสารผ่านดาวเทียม โดยมีวัตถุประสงค์ให้เห็นภาพรวม และเข้าใจหลักการพื้นฐานของการสื่อสารโทรคมนาคม เทคโนโลยีสื่อสารและการประยุกต์ใช้ ที่ทันสมัย เช่น Wi-Fi OFDM FTTH ตำราเล่มนี้เหมาะสำหรับนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี หรือผู้สนใจทั่วไป...

รูปแบบเอกสาร

   ราคา    220.00 บาท
   ISBN    9786165561853
   ขนาดไฟล์     8.622 mb
   การพิมพ์    ไม่ได้
   การคัดลอก    ไม่ได้
   การยืม    ไม่ได้
   เวอร์ชันซอฟแวร์ (Windows)    2ebook Reader 3.0.0.0 ขึ้นไป
   ระบบปฏิบัติการ    Windows | iOS | Android

 
   *การอ่านหนังสือจำเป็นต้องใช้โปรแกรม 2ebook Reader ดาวน์โหลดที่นี่
 


store.2ebook.com

Comment